Εθνικός Στόχος

Η σημασία του Εθνικού Στόχου


Το απόβλητο συσσωρευτών είναι ένα απόβλητο η μη ορθή διαχείριση του οποίου και μάλιστα με τον τρόπο που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές οχλήσεις. Αντιθέτως οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την ορθή διαχείρισή τους είναι μηδαμινές καθώς υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές και μέσα που οδηγούν στην πλήρη αξιοποίηση του υλικού.


Η μέριμνα για την ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας αποβλήτων συσσωρευτών προκειμένου να επιτύχουμε την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν ήθελε δημιουργηθούν από την ανεξέλεγκτη «απόρριψή» τους, επέβαλλε την ανάγκη της εναλλακτικής διαχείρισης τους. Σύμφωνα με τη Διεθνή Πρακτική η οργανωτική εποπτεία της επαγγελματικής διαχείρισης ασκείται υπό τον έλεγχο ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στην οικεία νομοθεσία.


Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεσμεύονται με την έγκρισή τους, να ασκήσουν τον εποπτικό και καταγραφικό τους ρόλο, εντός των πλαισίων και των ποσοτικών στόχων που καθορίζονται από τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ 41624/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010).


Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ανωτέρω ΚΥΑ είναι:


  • Συλλογή του συνόλου των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου του 2012

  • Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των συσσωρευτών μολύβδου οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά δυνατός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.


Τα τελευταία οκτώ έτη οι ποσότητες συσσωρευτών μολύβδου οξέως που έχουν καταγραφεί είναι οι παρακάτω:


ΕΤΟΣ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ΑΛΛΟ ΣΕΔ

4.027

6.891

8.491

13.005

17.861

17.113

14.222

12.600

Re-Battery

3.786

11.800


Όπως προκύπτει από την εξέλιξη των καταγεγραμμένων ποσοτήτων που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση τα τελευταία έτη σε σύγκριση με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η ανακυκλωθείσα ποσότητα πλησιάζει το 50% του στόχου. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το στόχο, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για την περιβαλλοντική διαχείριση του προϊόντος των συσσωρευτών και καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις από τους τεθέντες εθνικούς στόχους.

Οι στόχοι του Συστήματος ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery Α.Ε., ως προς τις διαχειριζόμενες ποσότητες συσσωρευτών, καθορίζονται από τη γενικότερη στρατηγική του Συστήματος καθώς και από τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ 41624/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). Σκοπός του Συστήματος είναι η υποστήριξη της Πολιτείας στην επίτευξη του Εθνικού στόχου.