Ας συστηθούμε


Η Re-Battery AE δημιουργήθηκε και διοικείται – οργανώνεται από ανθρώπους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και από ανθρώπους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τεχνικού και διοικητικού «management». Η Re-Battery A.E., όπως και όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, είναι ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, κατά την κείμενη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Μια ιδανική μίξη γνώσεων και εμπειριών που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα με γνώσεις και εμπειρίες που απορρέουν από την πολύχρονη αναγνώριση και εμπλοκή στο διοικητικό γίγνεσθαι στους θεσμούς της Ελληνικής Επικράτειας και στην διαθεματική οργάνωση του «επιχειρείν», συνθέτουν την ιδρυτική μετοχική και διοικητική σύνθεση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΕΔ –ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Re-BatteryA.E.


Οι λόγοι που προκάλεσαν την ίδρυση και λειτουργία μας

Η έννοια της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε το 2001 με το νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπου περιγράφηκαν οι όροι «εναλλακτική διαχείριση», «άλλα προϊόντα», συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών και «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης».

Στη βάση αυτών των νομικών περιορισμών και κατευθύνσεων οικοδομήθηκαν και τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στο χώρο των Συσσωρευτών. Καθώς οκτώ χρόνια μετά την ίδρυση των ΣΕΔ δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην πορεία για την επίτευξη του Εθνικού στόχου και συγχρόνως καταγράφησαν αποκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – που δημιούργησαν μια «εικόνα» εντάσεων και συγκρούσεων στο χώρο, θεωρήσαμε αναγκαία την ίδρυση της Re-Battery A.E.